อบต.เกาะแก้ว, ภูเก็ต จัดงานเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ที่ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายศุภชัย โภชนุกูล นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “เชิดชูผู้สูงวัย ร้อยใจสู่ชุมชน สานสืบค้นวัฒนธรรมประเพณี” มีนายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายก อบต.เกาะแก้ว นางประนอม แก้วปราง ปลัด อบต.เกาะแก้ว ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา อบต.เกาะแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเกาะแก้วจำนวนมากเข้าร่วมงาน

นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายก อบต.เกาะแก้ว กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาส ดังกล่าว เพื่อเป็นการให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ และจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ประกอบกับอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันมาตราที่ 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส อบต.เกาะแก้ว จึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ศูนย์พัฒนาสงคมหน่วยที่ 40 จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “วันผู้สูงอายุ” ประจำปี 2553 ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโดยการมี ส่วนร่วมของชุมชน ให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมพัฒนาด้านจิตใจที่เหมาะสมโดยการรวมกลุ่มแสดงบน เวที ให้ชุมชนได้แสดงความกตัญญู และตระหนักถึงคุณค่าต่อผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากสังคมอย่างอบอุ่น ให้ผู้สูงอายุได้มีการรวบรวมและถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้กับคนใน ชุมชน และเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่ สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ การแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.