เทศบาลนครภูเก็ตมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ กว่า 500 ราย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครภูเก็ต (หอประชุมเทศบาล) ถ.นริศร อ.เมืองภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ประธานมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปี 2553 มีฝ่ายบริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาล เข้าร่วม

โดยช่วงเช้าเป็นการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน จำนวน  350 คน และช่วงบ่ายเป็นการมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ จำนวน 150  คน

นายกวี กล่าวว่า ตามที่เทศบาลนครภูเก็ตเป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตทุกด้าน ซึ่งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มีฐานะยากจนนับเป็นอีกงานที่มีความสำคัญ ดังนั้นเทศบาลนครภูเก็ตจึงได้จัดให้มีโครงการช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่ายังชีพแก่บุคคล ดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ หรือทุพพลภาพที่มีฐานะยากจนในชุมชนต่างๆ รายละ 500 บาทต่อเดือน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.