ภูเก็ตจัดงานวันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ

วันนี้ (19 มี.ค.53) ที่ห้างโฮมเวิร์ค สาขาภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประชาชน นักศึกษาจบใหม่ ซึ่งยังไม่มีงานทำและต้องการเปลี่ยนงานใหม่จำนวนมากเข้าร่วมสมัครงาน และร่วมงานมหกรรมอาชีพ ในงาน “วันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง” จังหวัดภูเก็ต ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาศให้ประชาชนที่ยังไม่มีงานทำ รวมทั้งนักศึกษาจบใหม่ รวมทั้งผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานได้สมัครงานกับนายจ้างโดยตรง

โดย นายนพดล พลอยอยู่ดี จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ประชาชนและนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วไม่มีงานทำ ทำให้การว่างงานเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในพื้นที่จัดการจัดงานนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง” ขึ้น ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนที่ว่างงาน หรือตกงานได้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาและผู้ว่างงานที่ต้องการหางานทำได้มีโอกาสพบกับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้ที่ต้อง การจ้างงานโดยตรง เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้หางานทำ และยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการอีกด้วย

นอกจากนั้นแล้วยังเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่มาร่วมงานนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง” จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2553 ในวันนี้เพราะนอกจากจะได้งานทำแล้วยังได้ชมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีกลุ่มอาชีพและผู้ที่ประกอบอาชีพได้มาดำเนินการสาธิตและให้ปฏิบัติจริง เพื่อจะได้เกิดแนวคิดในการนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีตำแหน่งงานวางรองรับความต้องการ ของผู้ว่างงานและนักศึกษาจบใหม่จำนวน จำนวน 4,168 อัตรา จากจำนวน 70 ผู้ประกอบการ โดยตำแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุด คือ ตำแหน่งพนักงานขาย ตำแหน่งผู้ให้บริการในโรงแรม พนักงานฝ่ายผลิต และอื่นๆ

ส่วนงานมหกรรมอาชีพ มีการสาธิตอาชีพและฝึกปฏิบัติ จำนวน 26 อาชีพ การแนะแนวอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การให้คำปรึกษาแนวทางการประกอบอาชีพ การแสดงนิทรรศการและให้คำปรึกษาด้านอาชีพของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน การแข่งขันตอบปัญหาอาชีพ การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP

Share:

Related Post

One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.