ด่านศุลกากรภูเก็ตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในพื้นที่ลดน้อยลง

พล.ต.ต .พิกัด ตันติพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญด้านการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง โดยเน้นแหล่งผลิต แหล่งเก็บพักสินค้าหรือโกดัง และแหล่งจำหน่าย โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปราบปราม รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและผู้กระทำผิดหรือละเมิดพยายามใช้ช่อง ทางต่างๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการกระทำละเมิดของตน และมีสินค้าลอกเลียนแบบ มีวางจำหน่ายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมากและที่ผ่านมาการปราบปราม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขาดความรู้ถึงวิธีการตรวจสอบสินค้าปลอมและเลียนแบบของสินค้าภายใต้เครื่อง หมายการค้าแต่ละชนิด ดังนั้นการจัดอบรมดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

ใน ขณะที่นางวณาวรรณ นันทิยะกุล นายด่านศุลกากรภูเก็ต กล่าวว่า ที่ผ่านมาใน จ.ภูเก็ตมีการปราบปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง และแหล่งที่มีการค้าขายค่อนข้างมากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ หาดกะตะกะรน อำเภอเมืองภูเก็ตเป็นต้น โดยสินค้าส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากพื้นที่อื่น มีทั้งเสื้อผ้า เครื่องหนัง นาฬิกา และอื่นๆและในปี 2552นี้มีการจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต มีมูลค่ารวมประมาณ 25-30 ล้าน บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราลดน้อยลง ผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาลดน้อยลง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งจะเป็นนักท่องเที่ยว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.