โครงการประกันรายได้เกษตรกรภูเก็ต รอบแรกเป็นไปตามเป้าหมาย

(19/2/2010) นายขจรศักดิ์  สิงโตกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 7 ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรระดับพื้นที่ คณะที่ 23 ติดตามผลการปฏิบัติราชการโครงการประกันรายได้เกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติราชการจังหวัดภูเก็ต (POC) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูลถึงผลการปฏิบัติงานในรอบแรกของการประกันรายได้

โดยพบว่า มีเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าวนาปี) ที่ผ่านมาจำนวน 21 ราย จำนวนพื้นที่  128 ไร่ ได้ผลผลิตรวม 69 ตัน ครบตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้การดำเนินการเป็นไปตามวงรอบของการเพาะปลูกข้าวของจังหวัดภูเก็ต โดยคาดหมายว่าในฤดูกาลต่อ ๆ ไป เกษตรกรจะให้ความสนใจในการเพาะปลูกข้าวมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการปลูกสับปะรดภูเก็ต ในส่วนยางพารา ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ในเวลานี้ด้วย

Share:

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.