กพร.ลงพื้นที่ภูเก็ต ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ

วันนี้ (19 ก.พ. 53 ) นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552 โดยมี น.ส. ศรีประภา  ถมกระจ่าง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

น.ส. ศรีประภา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) มีกำหนดตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน) โดยมีหน่วยงานหลักต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดที่ 8 ระดับ ความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ทั้งนี้เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  รวมถึงเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการประเมินผลฯ  อีกทั้งสังเกตการณ์สถานที่ดำเนินการและสถานที่ให้บริการที่สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ  เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการและหาแนวทางการประเมินผลที่เหมาะสม และเพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขี้นในการปฏิบัติงานของจังหวัด โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของจังหวัด

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.