ภูเก็ตร่วมกับ อบต.เชิงทะเล ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน

(18/2/2010) วันนี้ (18 ก.พ.53) จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ อบต.เชิง ทะเล จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการ อบต.พบประชาชนขึ้น ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีนายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน นางอรชุติมา ปาลวัฒน์วิไชย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายก อบต.เชิงทะเล สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.เชิงทะเล สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการเกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานดังกล่าว สืบเนื่องจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และการปลุกพลังสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดี เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และการให้บริการเชิงรุกของภาคราชการ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนขึ้น

โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประกอบด้วยการต่อต้านการละเมิดกฎหมาย การสร้างความเข้าใจและการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปกป้องสถาบันด้วยความสงบ สันติ สามัคคีและกล่าวคำปฏิญาณถวายความจงรักภักดี การ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ อาทิ งานคลินิก เป็นการให้ความรู้ คำปรึกษา ข้อแนะนำ รับปัญหาข้อเดือดร้อน เช่น คลินิกงานทะเบียนราษฎร คลินิกกฎหมาย คลินิกการเงิน คลินิกการเกษตร งานบริการแบบเบ็ดเสร็จ เช่น การตรวจสุขภาพ บริการนวดฝ่าเท้า การตัดแต่งผม การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และงานสงเคราะห์แก่ผู้เดือดร้อนและผู้ยากจน เช่น การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด การแจกจ่ายพันธุ์พืชผักสวนครัว การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และการมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการกว่า 40 หน่วยงาน

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.