อ.ถลางประชุมชี้แจงผู้ขี้นทะเบียนหนี้นอกระบบในพื้นที่

(18/2/2010) วันนี้ (18 ก.พ. 53) ที่ ที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายนฤนาถ สุภัทรประทีป นายอำเภอถลางเป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้ขึ้นทะเบียนตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถลาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ขึ้นทะเบียนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่อำเภอถลาง เข้าร่วม

นายนฤนาถ  กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจจนเป็นหนี้สินต้องกู้ยืม เงินเสียดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฏหมายกำหนดได้มาขึ้นทะเบียนเพื่อรับการแก้ไขปัญหาตามนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล โดยขณะนี้การขึ้นทะเบียนตามโครงการฯ ในรอบนี้ได้สิ้นสุดไปแล้วในวันที่ 31 มกราคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนได้มีมติให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตร ดำเนินการเจรจาหนี้นอกระบบที่มีหนี้ไม่เกิน 50,000 บาท และให้กรมบัญชีกลางประมวลผลข้อมูลการลงทะเบียนหนี้นอกระบบและจัดส่งข้อมูลไปให้ธนาคารที่เกี่ยวข้อง 6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นส่วนดำเนินการ

โดยกรมบัญชีกลางจะจัดส่งข้อมูลหนี้นอกระบบที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบธนาคาร ได้ให้อำเภอดำเนินการเรียนเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบเข้าสู่กระบวนการเจรจาหนี้ โดยจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเจรจา จากนั้นจึงจะมีการเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเจรจาและประนีประนอมหนี้  โดยในขั้นตอนนี้เมื่อได้ข้อยุติกันทั้ง 2 ฝ่ายทางลูกหนี้ก็จะขอสินเชื่อให้ส่งต่อธนาคาร หากไม่ประสงค์จะขอสินเชื่อให้สอบถามความประสงค์การฝึกอาชีพ หรือหากเจรจาไม่ได้ข้อยุติให้สำรวจความต้องการฝึกอาชีพของลูกหนี้ และการส่งเสริมอาชีพเพื่อประสานหน่วยงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ลูกหนี้ให้ความช่วยเหลือแนะนำด้านกฎหมาย ทั้งนี้หากเชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้ 2 ครั้งแล้วยังไม่มาหารือ ไม่ให้ความร่วมมือถือว่าเป็นการยุติเรื่องสำหรับเจ้าหนี้ก็จะพิจารณารวบรวมหลักฐาน หากพบว่าเป็นการกระทำความผิด ก็จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ในส่วนของอำเภอถลาง ได้กำหนดระยะดำเนินการของทีมเจรจาประนีประนอมหนี้มาตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของอำเภอ เดือนละ 25% โดยจังหวัดภูเก็ตจะมีการมอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจติดตามและประเมินผลในระดับพื้นที่ด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.