ชาวหมู่บ้านชเลคีรี ร้องจังหวัดแก้ปัญหาน้ำประปาไม่มีมาตรฐาน

วันนี้ (18 ก.พ.53) ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่พักอาศัยในโครงการหมู่บ้านชเลคีรี โดยมีส่วนราชการเกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ร้องเรียนที่พักอาศัยในโครงการฯ ร่วมประชุมพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นปัญหาน้ำประปา และปัญหาความเดือดร้อนรำคาญอื่นๆ ทั้งในเรื่องกลิ่น เสียงจากการประกอบกิจการต่างๆ ใกล้กับหมู่บ้าน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากประชาชนได้ร้องเรียนกรณีซื้อบ้านพร้อมที่ดินในโครงการฯ กับบริษัท ภูเก็ตไอแลนด์วิลล์ จำกัด และมีปัญหากระทบต่อเนื่องมากว่าหลายปีแล้วจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาน้ำประปา กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการฯ ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเกี่ยวกับปัญหาน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ในสัญญาระบุว่าจะใช้น้ำประปาของประปาส่วนภูมิภาค แต่โครงการฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบน้ำประปาจำหน่ายให้ผู้บริโภคภายในโครงการเอง

ล่าสุดโครงการฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 แจ้งขอปรับค่าน้ำประปาเพิ่มขึ้นเป็นหน่วยละ 12 บาท จากเดิมหน่วยละ 8 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 แต่คุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐาน นำไปใช้บริโภคไม่ได้ และน้ำที่ใช้มีสีขุ่นแดงทำให้เสื้อผ้าเสียหาย

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางจังหวัดจึงได้เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และประชาชนที่อาศัยในโครงการฯ ร่วมหารือแนวทางออกของปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

อย่างไรก็ตามหลังจากมีการหารือกันอย่างกว้างขวางแล้ว กรณีปัญหาความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการผลิตน้ำประปาจำหน่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการฯ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ประกอบการดำเนินการขยายเขตน้ำประปาและวางระบบของทางราชการ โดยให้ติดต่อสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ในการประมาณราคา ค่าใช้จ่าย โดยให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการวางระบบท่อน้ำประปาในโครงการ และการวางระบบเชื่อมต่อ ส่วนค่าติดตั้งมิเตอร์ของแต่ละครัวเรือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย โดยให้บริษัทฯ แจ้งผลการดำเนินการและความคืบหน้าให้จังหวัดทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้มีการประชุม

ส่วนกรณีปัญหาความเดือดร้อนรำคาญอื่นๆ ทั้งในเรื่องกลิ่น เสียง จากการประกอบกิจการต่างๆ ใกล้หมู่บ้าน ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงานเกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย และภารกิจของตนลงไปตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด

Share:

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.