คลังภูเก็ตให้ความรู้ web online ระบบจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 ก.พ. 53 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางภุมริน  ธนานุกูลวงศ์ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นางภุมริน  กล่าวว่า  กรมบัญชีกลางร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ด้วยระบบ Web Online จัดซื้อจัดจ้าง ในเรื่องการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย, การบันทึกสัญญา, การสร้างใบสั่งซื้อใบสั่งจ้าง, การตรวจรับงาน/ยกเลิกการตรวจรับงาน และการเรียกรายงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ GFMIS ให้เกิดความสะดวก คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยสามารถบันทึกข้อมูลผ่าน Web Online ได้

Share:

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.