ทบ.รัษฎา ผ่านงบปรับปรุงครุภัณฑ์ พร้อมเตรียมทำประชาพิจารณ์ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

วันนี้ (18 ก.พ. 53 ) ที่เทศบาลตำบลรัษฎา นายชาติชาย เชื้อชิต ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยแรก ประจำปี 2553 โดยมี นายสุรทิน เลี่ยนอุดม นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ตลอดจนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เข้าร่วมประชุม

โดยวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย  การแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อตั้งสถานีขนส่งแห่งที่ 2  การขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปี 2553 ของกองสาธารณสุข การขออนุมัติโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 หมื่นบาท ของกองช่าง และ การขออนุมัติแก้ไขงบประมาณรายจ่าย ประเภทค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 5 แสนบาท ชึ่งที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบ  ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ เทศบาลตำบลรัษฎาได้เตรียมจัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่หมู่ที่ 1,3,4 และ 7 บริเวณคลองท่าจีน

ด้าน นายสุรทิน เลี่ยนอุดม นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อตั้งสถานีขนส่งแห่งที่ 2 ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลรัษฎาเยื้องกับห้างซุปเปอร์ชีปว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกยังไม่ได้ถ่ายโอนกิจการให้กับทางเทศบาลฯ  เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์  ส่วนการก่อสร้างขณะนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ต้องใช้งบประมาณอีกกว่า 16 ล้านบาท ในการปรับปรุงระบบปรับอากาศ บันไดเลื่อน อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ  โดยในส่วนของการจัดการนั้น เทศบาลตำบลรัษฎาได้รับการถ่ายโอนภารกิจ 15 ภารกิจ ในการให้บริการแก่ประชาชน อาทิเช่น การบริการในการจำหน่ายตั๋วโดยสาร การบริการในการให้รถโดยสารเข้าจอด การบริการให้เช่าพื้นจำหน่ายสินค้าต่างๆ  ทั้งนี้เนื้อที่ของสถานีขนส่งแห่งใหม่นั้นมีเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่ งบประมาณในการจัดซื้อที่ดินกว่า 70 ล้านบาท

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.