ภูเก็ตประชุมจัดระเบียบเรือพื้นที่ฝั่งอันดามัน หวังสร้างความเชื่อมั่นนานาชาติ

วันนี้ (18 ก.พ. 53 ) ที่ห้องบอน-ไม้ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้   อ.เมือง  จ.ภูเก็ต พล.ร.ท. ชุมนุม   อาจวงษ์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3 (ผบ.ทรภ.3) และ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3 (ผอ.ศรชล.เขต 3) เป็นประธานในการสัมมนา  ผู้บริหารระดับสูง ศูนย์ประสานการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3 (ศรชล. เขต 3) โดยมีหน่วยงานของผู้บริหารระดับสูง 6 หน่วยงานหลักใน ศรชล.เขต 3 พื้นที่กระบี่ ภูเก็ต พังงา เข้าร่วม

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของผู้บริหารระดับสูง 6 หน่วยงานหลักใน ศรชล.เขต 3 รับทราบข้อมูล การจัดระเบียบเรือในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน และการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูลเรือ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดทำฐานข้อมูลเรือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเรือต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีนานาชาติให้กับผู้ใช้ทะเลในพื้นที่ฝั่งอันดามันและให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รับทราบและมีการประสานแลกเปลี่ยน ข้อมูล ระหว่างกันและเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติการในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลของเรือต่างๆ ในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อประโยชน์ต่อการประกันภัยของเรือ

ศรชล. มีหน้าที่ในการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานทางทะเลทุกอย่าง ตั้งแต่การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล เช่น การปราบปรามยาเสพติดที่ลักลอบมาทางทะเล การปราบปรามการค้าน้ำมันเถื่อนและการลักลอบขนของหนีภาษีเข้าเมืองทางทะเล เป็นต้นนอกจากนั้นก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมและตรวจตราการสัญจรทางทะเล การคุ้มครองฐานขุดเจาะแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทย การช่วยเหลือและคุ้มครองการทำประมงโดยสุจริต การช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยทางทะเล รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลการป้องกันและขจัดคราบน้ำมัน ตลอดจนการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเลและบริเวณชายฝั่งอีกด้วย จัดแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น 3 เขต ตามพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือภาค จัดตั้งเป็น ศรชล.เขต 1 รับผิดชอบในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ศรชล.เขต 2 รับผิดชอบในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง และ ศรชล.เขต 3 รับผิดชอบในพื้นที่ทะเลอันดามัน

Share:

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.