ท้องถิ่นภูเก็ตห่วงปัญหาการจัดการขยะและน้ำเสียโครงการจัดสรร

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ห้องประชุมหอทะเบียนที่ดิน 2459 สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2553 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  ปลัดจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนอัยการจังหวัดภูเก็ต เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีตัวแทนเจ้าโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรแต่ละโครงการร่วมชี้แจงด้วย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการรับทราบผลการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจำนวน 1 โครงการ การอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินจำนวน 1 โครงการ และการถอนสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค จำนวน 1 โครงการ นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรจำนวน  4 โครงการ ซึ่งในจำนวนดังกล่าวทางคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ 1 โครงการ ให้มีการลงไปตรวจสอบรายละเอียดในพื้นที่ เพิ่มเติม 1 โครงการ และให้ขอเอกสารประกอบยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 โครงการ รวมทั้งยังให้ความเห็นชอบให้มีการแก้ไขแผนผังโครงการและวิธีจัดสรรที่ดินจำนวน 2 โครงการ และมีมติเห็นชอบให้โครงการดูแลรับผิดชอบการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค 1 โครงการ

อย่างไรก็ตามนายสมิทธิ์ กล่าวว่า จากการที่ได้พิจารณาโครงการต่างๆ ที่มีการเสนอขอจัดสรรมานั้นมีความเป็นห่วงเรื่องของการจัดเก็บขยะ โดยเฉพาะโครงการที่มีการว่าจ้างภาคเอกชนให้เข้าไปดำเนินการ เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนของประชาชนที่อยู่ในโครงการมาค่อนข้างบ่อย ดังนั้นจึงอยากให้มีความเข้มงวดในเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น โดยขอให้ทางท้องถิ่นในพื้นที่นั้นยืนยันและรับรองความพร้อมของผู้ที่จะเข้าไปดำเนินการจัดเก็บขยะในแต่ละโครงการให้ชัดเจน รวมไปถึงเรื่องของการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย เพราะเชื่อว่าในอนาคตยังจะมีโครงการต่างๆ ที่จะเข้ามายื่นเรื่องขออนุญาต ฉะนั้นควรที่จะมีการกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และเป็นการช่วยเหลือไม่ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการได้รับความเดือดร้อน

Share:

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.