ภูเก็ตเตรียมวางระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17  ก.พ. 53 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2553 โดยมี น.ส.พรรณี  สิทธิการ พัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญมีเรื่องเสนอเพื่อทราบว่า จังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดภูเก็ต ที่ 1/2552 ลงวันที่ 7 มกราคม 2552 และคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดภูเก็ตที่ 1/2553 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2553 มีคณะอนุกรรมการ 20 คน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  มีอำนาจหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนงานผู้สูงอายุในจังหวัด รวมทั้งพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการขยายผลโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) นอกจากนี้ในเรื่องเพื่อพิจารณาประกอบด้วย การพิจารณาและให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก อผส. ดีเด่นประจำปี และอผส. ปฏิบัติงานดีมากของจังหวัด รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2553

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.