อบต.สาคู จัดโครงการเชื่อมสัมพันธ์ สานสายใยผู้สูงอายุ

(16/2/2010) นายสุรพงศ์  ปัญญาไวย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู  อ. ถลาง จ. ภูเก็ต มีแนวคิดในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับสิทธิในการมีส่วนร่วมทางสังคมในชุมชน การได้รับความช่วยเหลือ กรณีถูกทำร้ายได้รับอันตรายหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถูกทอดทิ้งหรือประสบปัญหาทางสังคม จากภาวะเศรษฐกิจพบว่า ปัจจุบันทุกครอบครัวจะประสบกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลาจะดูแลผู้สูงอายุ ทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง ขาดผู้ดูแล ขาดการติดต่อกับสังคมภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) และชมรมผู้สูงอายุได้จัดทำโครงการเชื่อมสัมพันธ์ สานสายใย เข้าค่ายตำบลสาคูขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุให้มีความสุข ไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวและไม่เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมถึงเพื่อสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีภายในชุมชน เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลให้สังคมทุกประเภท อีกทั้งเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนและครอบครัวมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุและเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการปฏิบัติงาน และสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนชาวตำบลสาคูด้วย

โครงการเชื่อมสัมพันธ์ สานสายใย เข้าค่ายตำบลสาคู กำหนดจัดในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) หมู่ 1 ตำบลสาคู

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.