ภูเก็ตสั่งขุดเจาะบ่อบาดาลเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ

(15/2/2010) เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ปัญหาร้องเรียนปัญหาการขาดแคลนน้ำและขุดเจาะบ่อบาดาล โดยมีราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิด้านน้ำบาดาลเข้าร่วม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากได้มีประชาชนในพื้นที่ ต.เชิงทะเล อ.ถลางซึ่งมี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่น้ำแห้ง น้ำกร่อยบางครั้งเค็มและการมีการขุดเจาะน้ำบาดาล ซึ่งจากการที่คณะทำงานได้มีการประชุมร่วมกันมาแล้ว 2 ครั้ง ก่อนหน้านี้ พบว่า ในพื้นที่ อบต.เชิงทะเลมีผู้ร้องเรียนโครงการอาคารชุด ซึ่งขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลและทำให้น้ำบริเวณใกล้เคียงขาดแคลน สำหรับตำบลอื่นๆ เคยมีการอนุญาตการขุดเจาะ แต่ขาดการควบคุมในการดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข การขุดเจาะไม่เจอน้ำและไม่มีการถมกลบ เกรงว่าอาจเกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมา เช่น การรุกล้ำของน้ำเค็มแทนที่น้ำใต้ดิน บ่อน้ำตื้นเหือดแห้งถาวร การทรุดตัวของพื้นดินบริเวณที่มีการใช้น้ำปริมาณมาก ตลอดจนขาดการกำกับดูแล การจัดทำโซนนิ่งหรือเขตการใช้น้ำที่ผ่านมาการศึกษาสำรวจวิจัยตามหลักวิชาการ และการเปิดเผยข้อมูลการขุดเจาะใช้น้ำบาดาลเพื่อการควบคุมในอนาคต

อย่างไรก็ตาม นายธีรยุทธ กล่าวหลังจากฟังข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องว่า เนื่องจากข้อมูลยังไม่ชัดเจนนัก ดังนั้นจึงให้ทางคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนในทุกด้าน เพื่อมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ชัดเจนอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง หลังจากนั้จะได้มาสรุปเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป รวมทั้งจะต้องแจ่งแนวทางการปฎิบัติในการขอขุดเจาะหรือประกอบกิจการบ่อบาดาลที่ชัดเจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้รับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการปฎิบัติที่ชัดเจน

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.