พม.ภูเก็ตให้ความรู้เยาวชน สร้างความเข้มแข็งแก่สังคม

(15/2/2010) เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ก.พ. 53 ที่โรงเรียนเกาะสิเหร่ อ. เมือง จ.ภูเก็ต นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตปี 2553 โดยมีนายประมุข  ตันจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสิเหร่   นายสมประสงค์  เอี่ยมสกุล  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  น.ส.พรรณี  สิทธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และนักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ เข้าร่วม

น.ส.พรรณี กล่าวว่า เด็กและเยาวชนคือผู้ที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นกำลังของชาติในอนาคต แต่ในสภาพปัจจุบัน เด็กและเยาวชนถูกมองในภาพลักษณ์ที่ไม่ดีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติด การพนัน การเที่ยวกลางคืน การแต่งกายของนักเรียน การเล่นเกมส์/อินเตอร์เน็ต ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศ ทั้งนี้เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการไหล่บ่าของวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้เยาวชนจำนวนไม่น้อยปล่อยปละละเลยแบบแผน ค่านิยม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมเดิม หลงชื่นชมกับวัฒนธรรม ต่างชาติอย่างขาดการเลือกสรร ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ในสังคม การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องดังกล่าว ส่งผลให้เด็กและเยาวชนตกอยู่ในสภาพที่สับสน หากขาดการเหลียวแลจากสังคมก็จะยิ่งทำให้ปัญหาต่างๆ เพิ่มขึ้น

ดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงจำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงาม โดยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และหลักการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบกับการวางแผนการตัดสินใจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต จึงกำหนดจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมของจังหวัด เชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสังคม และเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องครอบครัวให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว

กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัวกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังหลักของสถาบันครอบครัวในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ ใน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ. 53 , รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 มี.ค. 53

Related Post

One Comment

  • พม – พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
    แหมตกใจหมดนึกว่า พม – พันธมิตร

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.