ประพันธ์ ขันธ์พระแสง ข้าราชการดีเด่นประจำปี 52 จังหวัดภูเก็ต


(15/2/2010) เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 ก.พ. 53 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2552 ได้ให้ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตำรวจ คัดเลือกคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของจังหวัดภูเก็ต โดยแยกกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 มีตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น  ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  กลุ่มที่ 2 มีตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และกลุ่มที่ 3 ลูกจ้างประจำ โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีข้าราชการและลูกจ้างประจำ จำนวน 1,831 คนซึ่งสามารถคัดเลือกได้ไม่เกิน 2 คน

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อรับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ใน 3 ประเภท 6 รายชื่อ ประกอบด้วย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายประพันธ์  ขันธ์พระแสง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นางสาวจินดารัตน์  สุทธิปาโปล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวกัญญา กิตติสัตยกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ส่วนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 รายคือ นายบุญเลิศ  ศรีไพโรจน์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งประเภททั่วไป ในระดับชำนาญงานมีจำนวน 2 รายคือ นางประคอง  แสงเรือง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน นางสุวารี  แสงนิล เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน ส่วนลูกจ้างประจำไม่มีการเสนอชื่อ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้คัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี 2552 ของจังหวัดภูเก็ตแล้ว ปรากฎว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นของจังหวัดภูเก็ตมี 3 ราย ได้แก่  นายประพันธ์  ขันธ์พระแสง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต นางสาวจินดารัตน์  สุทธิปาโปล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลถลาง และนางประคอง  แสงเรือง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต โดยผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 ราย จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ  เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และการบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2553  ต่อไป

Share:

Related Post

One Comment

  • · Edit

    เห็นด้วยจริง ๆ เพราะว่าเท่าที่รู้จักคุณประพันธ์ คนหนุ่ม เมืองคนดี แห่งอำเภอชัยบุรี เขาคนนี้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ให้กับการทำงานอย่างแท้จริง อุทิศกายให้กับการทำงานอย่างแท้จริง สมควรแล้วที่เขาได้รับเลือกอยากให้ข้าราชการไทยเอาแบบอย่างคุณประพันธ์บ้าง ประเทศชาติจะได้เจริญ

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.