ผู้ว่าฯภูเก็ต นำบริการภาครัฐ-เอกชนเข้าถึงประชาชน ต.ฉลอง

(26/1/2010) จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ อบต.ฉลอง จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ขึ้น ณ โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม หมู่ที่ 8 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี  และมี นางไทศิกา ไพรสงบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางอรชุติมา ปาลวัฒน์วิไชย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายณัฏฐ์พงศ์ วิมลพันธุ์ นายก อบต.ฉลอง สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.ฉลอง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  ภาคประชาชน เข้าร่วมในพิธี

นายไชยวัฒน์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และการปลุกพลังสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดี เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และการให้บริการเชิงรุกของภาคราชการ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนขึ้น

โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประกอบด้วยการต่อต้านการละเมิดกฎหมาย การสร้างความเข้าใจและการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปกป้องสถาบันด้วยความสงบ สันติ สามัคคีและกล่าวคำปฏิญาณถวายความจงรักภักดีการ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ อาทิ งานคลินิก เป็นการให้ความรู้ คำปรึกษา ข้อแนะนำ รับปัญหาข้อเดือดร้อน เช่น คลินิกงานทะเบียนราษฎร คลินิกกฎหมาย คลินิกการเงิน คลินิกการเกษตร งานบริการแบบเบ็ดเสร็จ เช่น การตรวจสุขภาพ การตัดแต่งผม การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และงานสงเคราะห์แก่ผู้เดือดร้อนและผู้ยากจน เช่น การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด การแจกจ่ายพันธุ์พืชผักสวนครัว การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ของเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต  และของ อบต.ฉลอง ส่วนหนึ่ง โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.