ภูเก็ตได้ที่ 4 ของประเทศ โครงการจังหวัดไร้พุง

นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย รณรงค์สร้างกระแสให้คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันโรคอ้วนลงพุง ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังอย่างน้อย 8 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต และเป็นกลุ่มเสี่ยงมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตกว่าร้อยละ 80 มีโรคประจำตัว และในปี 2553 จะ ขยายโครงการจังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดีสู่ประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคเรื้อรัง และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สำหรับ จังหวัดที่ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร รองลงมา คือ จังหวัดลำปาง และพะเยา ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีการประชาสัมพันธ์ดีเด่นครอบคลุมทั่วถึงประชาชน ได้รับรางวัลฆ้องทองคำรวม 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ลำปางและกำแพงเพชร

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการสมัครแข่งขันจังหวัดไร้พุงมุ่งสู่ สุขภาพดี ปี 2552 เพื่อขยายฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสื่อสารในสังคมเรื่องโรคอ้วนลงพุงมากขึ้น โดยโครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 5 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2552  ด้วยเช่นกันซึ่ง ปรากฎว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต และอยู่ในลำดับ 4 ของประเทศ

นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการจังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี มุ่งที่จะพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคีเครือข่ายในด้านการจัดการความรู้ การบริหารจัดการ การระดมทรัพยากร และประสานเครือข่ายพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาหารและโภชนาการ รวมทั้งการใช้แรงกายที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เกิดการสร้างกระแสสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาหาร และโภชนาการ และการใช้แรงกายที่เหมาะสม และขับเคลื่อนนโยบายคนไทยไร้พุงและเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายของเครือข่าย เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนเป็นนโยบายระดับจังหวัด โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551- มีนาคม 2552

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.