จังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 6  มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุข จ. ภูเก็ต   นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมความปลอดภัยด้านอาหาร จ.ภูเก็ต โดยมี นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุข จ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

นายตรี  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารเป็นนโยบายแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์และเผยแพร่คุณภาพมาตรฐานอาหารของไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและกว้างขวางออกไปทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้อาหารที่ผลิตและบริโภคในประเทศมีความปลอดภัยมีมาตรฐานทัดเทียม มาตรฐานสากล นำไปสู่การเป็นครัวอาหารของโลกอีกทั้งเพื่อสร้างกระแสกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง

โดยจังหวัดภูเก็ตได้เลือกการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 4 ด้าน คือ ด้านความเข้มแข็งในการกำกับดูแลให้อาหารปลอดภัย ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ด้านการพัฒนาบุคลากร และกระบวนงาน และด้านการพัฒนาผู้ประกอบการให้ตระหนักด้านอาหารปลอดภัย

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลติดตาม การดำเนินงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้ ตลอดจนเป็นการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารต่อไป นายตรีกล่าว

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x