ผู้ว่าฯภูเก็ตมอบเข็มกลัดทองคำ แก่เยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE

เมื่อเวลา 10.00 น.  วันที่ 29 ธันวาคม 2552 ที่ห้องประชุมศาลากลางหลังใหม่ นายวิชัย ไพรสงบ  ผู้ ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบเข็มกลัดทองคำและเข็มกลัดเงิน ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการประกวดโครงการภูเก็ตเยาวชนคนดี  TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2552

นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าวว่าตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้น้อมรับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการตั้งแต่ปี 2545 โดยบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการเยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2552 และได้ทำการคัดเลือกเยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE ร่วมกันประชาสัมพันธ์ และรณรงค์โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนด้วยกัน ในการนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเป็นเกียรติประวัติแก่เยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE และครอบครัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดทำเข็มกลัดทองคำและเข็มกลัดเงิน พร้อมเกียรติบัตร มอบให้แก่เยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ปี 2552

สำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดโครงการภูเก็ตเยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE ปี 2552 จะได้รับเข็มกลัดทองคำ คือ นายชุมพล ลิ่มธัญลักษณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินภูเก็ต และ รองชนะเลิศ ได้รับรางวัลเข็มกลัดเงิน คือ นายอนุวัฒน์ ยืนยงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต และรางวัลชมเชย  นางสาวพิมพิศา กัณหา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

นพ.พงษ์สวัสดิ์  กล่าวต่ออีกว่า โครงการภูเก็ตเยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่สร้างเยาวชนคนดีให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน และมุ่งมั่นในการทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องและได้รับการประกาศเกียรติคุณ ประชาสัมพันธ์คุณงามความดีนั้นให้ทราบทั่วกัน เป็นขวัญกำลังใจแก่คนทำความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน คนทั่วไป ได้ยึดถือปฏิบัติกันในสังคมต่อไป

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x