ประชุมร่วมคณะทำงาน 4 ประเทศ ที่ทัพเรือภาคที่ 3 ภูเก็ต

นาวาเอกสุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 27-30 ธ.ค.52 กองทัพเรือได้มอบหมายให้ทัพเรือภาคที่ 3 จัดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการร่วมฯ คณะทำงานร่วมในการลาดตระเวนทางเรือ คณะทำงานร่วมในการลาดตระเวนทางอากาศ และคณะทำงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ของ 4 ประเทศในช่องแคบมะละกา ประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เพื่อหารือเรื่องของข่าวสาร การประเมินผลการปฏิบัติ สถานการณ์ความมั่นคงในช่องแคบมะละกา การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ รับทราบผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง ของคณะทำงานต่างๆ แต่ละประเทศ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาความร่วมมือในการลาดตระเวนในช่องแคบมะละกา ให้พัฒนาต่อไป ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทะเลที่สัญจรผ่านช่องแคบมะละกา ซึ่งการลาดตระเวนร่วมกันนั้นในส่วนของทัพเรือภาคที่ 3 ได้จัดกำลังทางเรือ และอากาศยาน ทำการลาดตะเวนร่วมทั้งทางทะเลและอากาศ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551

นาวาเอกสุชาติกล่าวต่อไปว่า สำหรับการลาดตระเวนร่วมกันของ 4 ประเทศ เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาโจรสลัด ปัญหาการก่อการร้าย และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในบริเวณช่องแคบมะละกา หลายๆ ประเทศที่มีผลประโยชน์ในช่องแคบมะละกา จึงเสนอที่จะจัดกำลังเข้าไปรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และร่วมการลาดตระเวนเพื่อให้เกิดความมั่นคงขึ้นในช่องแคบมะละกา ซึ่งในเบื้องต้น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ได้มีการดำเนินการตามแนวคิดดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547

โดยมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เริ่มร่วมการลาดตระเวน ภายใต้รหัส MALSINDO ซึ่งจัดให้มีการลาดตระเวนร่วมกันตลอดทั้งปี ในลักษณะการประสานการลาดตระเวน (Coordinated Patrols)

ในส่วนของกองทัพไทยโดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ลงนามใน TOR และผู้แทน ทร. ได้ลงนามใน SOP ในการเข้าร่วมการลาดตระเวนช่องแคบมะละกา เมื่อ 18 ก.ย.51 หลังจากนั้น กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ 3 ได้จัดเรือเข้าร่วมลาดตระเวนร่วมตั้งแต่ ต.ค.51 และจัดอากาศยานเข้าร่วมลาดตระเวณร่วม ตั้งแต่ ม.ค.52 เป็นต้นมา ซึ่งการร่วมลาดตระเวณดังกล่าวก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมและเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในช่องแคบมะละกา และช่องแคบสิงคโปร์ ร่วมกันของชาติพันธมิตรรัฐชายฝั่งช่องแคบมะละกา โดยการ ลาดตระเวณทางเรือ และลาดตระเวนทางอากาศ สนับสนุนด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.