กศน.อำเภอเมืองภูเก็ตจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

กศน.อำเภอเมืองภูเก็ตจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันที่ 11 มิ.ย. 62 ที่โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย “บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย” นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต นางสาวลลินทิพย์ ศุภพฤกษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ตคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ กศน.ตำบลและนักศึกษา กศน. เข้าร่วม

นางนภา กล่าวว่า การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย “บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย” นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) ที่ต้องการให้มีการพัฒนาคน อย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นและเป็นการเสริมสร้างให้มีผู้เข้ารับการอบรม มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทยมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและรังเกียจการทุจริตต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กล่าวถึงการศึกษาและการเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้มีความรู้และทักษะใหม่ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพลเมืองที่ดี กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองภูเก็ตได้ตระหนักถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยและวัฒนธรรมไทยและเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ได้มีจิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทยและเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยเพิ่มมากขึ้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.