ภูเก็ตเตรียมแผนสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตตึกใหม่ (ชั้น2 ห้อง2) นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2552 เพื่อเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก สู่ความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป โดยมีนายพีรบูรณ์ ทองศิริเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

นายธีระยุทธ  กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลอนุมัตินโยบายและโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับให้สวัสดิการชุมชนเป็นวาระแห่งชาติ ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่สามารถจัดตั้งและพัฒนาคุณภาพสวัสดิการชุมชนอย่างทั่ว ถึงตามนโยบายรัฐบาล  ทั้งนี้รัฐบาลจะสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน  ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการไว้แล้วในการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยมีหลักการสำคัญให้เครือข่ายสวัสดิการชุมชนทุกระดับในพื้นที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสังคม เพื่อดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

สำหรับนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน คือ รัฐบาลจะหนุนเสริมในส่วนของภาคประชาชนระยะยาว สนับสนุนงบประมาณตั้งแต่เกิดจนตายให้ครอบคลุมตามที่ประชาชนต้องการมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด จะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์กระตุ้นทุกตำบล และเทศบาลให้มีการรวมตัวกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน จัดทีมงานระดับจังหวัดไปทำงานกับคณะกรรมการสวัสดิการชุมชนตำบล/ชุมชน เพื่อร่วมกับองค์กรภาคประชาชนในการพัฒนากองทุนสวัสดิการตำบลหรือเทศบาลให้มี การจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการประสานให้สถาบันการศึกษาเข้ามาดำเนินการประเมินผลการติดตามการดำเนินงาน อันที่จะช่วยให้ภาคประชาชนได้เรียนรู้และปรับวิธีการบริหารกองทุน

นายธีระยุทธ ยังกล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ในการจัดสวัสดิการชุมชนทั้งหมด 18 พื้นที่ จากเขตการปกครอง 9 อบต. 9 เทศบาล โดยมีแผนในการดำเนินงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชน ว่าด้วยเรื่องการขยายฐานให้ครอบคลุมทุกตำบล การเพิ่มประเภทการจัดการสวัสดิการให้มีความหลากหลาย การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างตำบลสวัสดิการอย่างสม่ำเสมอ การสร้างและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการผู้นำ การบูรณาการกองทุนสวัสดิการระหว่างตำบลเพื่อความยั่งยืน การศึกษาดูงานพื้นที่สวัสดิการต้นแบบ และการพัฒนาระบบข้อมูลสู่ระบบ IT ซึ่งแผนการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นนี้เพื่อต้องการยกระดับให้สวัสดิการชุมชน มั่นคง เป็นฐานราก ฟื้นฟูทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x