ภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด

ภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมสภาอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหน่อยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายประกอบ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่เรื่องวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจะประจำจังหวัดเพื่อดำเนินงานการรักสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดได้อย่างประสิทธิภาพ

นอกจากนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับงบจากการเสนอโครงการต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินงานตามแผนงาน 3 แผนงานประกอบด้วยแผนงานที่1การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นโดยได้มีการดำเนินการเช่น การสำรวจสถานการณ์ศิลปกรรมท้องถิ่นเรื่องไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการสำรวจสถานการศิลปกรรมท้องถิ่นเรื่องไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน8ชุมชนจำนวน 22 หลังโดยสำหรับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปตลอดจนสภาพอาคารในปัจจุบันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อไปแผนงานที่2 คือการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นและศิลปกรรม และแผนงานที่3ในเรื่องของการพัฒนาข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นโดยได้มีการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเรือนไทยถิ่นภูเก็ต

ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดทำให้ได้ข้อมูลเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการอนุรักษ์ คุ้มครอง เฝ้าระวัง และพัฒนาให้ดำรงไว้ไม่ให้สูญหายไปกับการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนา เพื่อสงวนรักษาสมบัติของชาติ

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมการพิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีในคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมประจำจังหวัดภูเก็ตแทนตำแหน่งที่ว่างไว้เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ในคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดภูเก็ต หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.