ภูเก็ตจัดเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 4/2562

ภูเก็ตจัดเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์แขวงทางหลวงภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง พร้อมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” ครั้งที่ 4/2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรม “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” เป็นเวทีเพื่อให้ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ทุกภาคส่วน ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการประสานการทำงานร่วมกันเพื่อให้การทำงานเกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมสำคัญมากมาย อาทิ ห้วงเดือนมีนาคมจะมีเลือกตั้งซึ่งถือเป็นการ ปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของประเทศและเดือนเมษายน มีกิจกรรมที่สำคัญคือการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ สมพระเกียรติทุกประการจึงอยากให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันขับเคลื่อนเพื่อให้ทุกภารกิจลุล่วงด้วยดี นอกจากนี้ สิ่งที่น่ากังวลของจังหวัดภูเก็ต คือเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผลการดำเนินการ อยู่ในลำดับที่ 76 ประเทศ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในแผนงานและโครงการต่างๆที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและตามระเบียบราชการทั้งในส่วนของงบดำเนินการและงบลงทุนที่จังหวัดภูเก็ตยังคงเบิกจ่ายได้น้อยทั้ง 2 รายการ

นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตจะมีการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ วิหารพระทอง วัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 8 เมษายน 2562 และประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง ในวันที่ 9 เมษายน 2562 โอกาสนี้ขอเชิญชวนข้าราชการทุกท่านร่วมพิธีสำคัญดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และจากการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นประธานอาเซียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่จัดการประชุม จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งในส่วนของการอำนวยความสะดวกของพื้นที่ , การตรวจคนเข้าเมือง การดูความปลอดภัยและการบริการด้านสาธารณสุขต่างๆ รวมถึงการติดตั้งป้ายต้อนรับกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมกันนี้จังหวัดภูเก็ตได้ประสาน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเตรียมนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาให้กับผู้นำหรือรัฐมนตรีของประเทศต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในหลายๆด้านในทุกมิติเพื่อเป็นการเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วย เบื้องต้นมีกำหนดการประชุม ดังนี้ การประชุมรัฐมนตรีดิจิทัลอาเซียน (ASEAN Digital Minister Retreat) ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบันยันทรีภูเก็ต คณะเอกอัครราชฑูตประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทย และคู่สมรสเดินทางเยือนภูเก็ต ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM Retreat) ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2562 โรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ต

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.