ภูเก็ตประชุมขยายเวลาจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

ภูเก็ตประชุมขยายเวลาจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสึนามิ (POC) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยมี นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดภูเก็ต นายเวียง สุวรรณะ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นายไพศาล สุขปุณพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและออกหนังสือคนประจำเรือ ต่อไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จังหวัดภูเก็ตจึงได้มีคำสั่งที่ 511/2562 เรื่อง ขยายเวลาจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service ) เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการออกหนังสือคนประจำเรืออนุญาตให้คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในเรือประมงให้สามารถทำงานเป็นคนประจำเรือและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามนัย ประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดระยะเวลาและสถานที่ให้คนต่างด้าวมาลงทะเบียนเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ พ. ศ. 2562
จังหวัดภูเก็ต จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service โดยกำหนดใช้สถานที่ ณสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ นำแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาวและกัมพูชา มาแจ้งขึ้นทะเบียน โอกาสนี้ที่ประชุมได้นำเสนอปัญหาอุปสรรคของการเปิดให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ในห้วงเวลาที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ แรงงานมีไม่เพียงพอกับความต้องการของนายจ้าง

นายศิริพงษ์ พนาสนธ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ต มีข้อมูลบัญชีนายจ้าง 70 คน เรือประมงพาณิชย์ 186 ลำ เรือประมงพื้นบ้าน 7 ลำ โดยมีจำนวนแรงงานภาคประมงที่ต้องการ 1,247 คน ทั้งนี้ในปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน ในบัญชีลูกจ้าง จำนวน 127 คน แบ่งเป็นแรงงาน สัญชาติ เมียนมา 117 คน และสัญชาติลาว 10 คน

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x