ภูเก็ตประชุมคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2562

ภูเก็ตประชุมคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2562

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2562 ว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แล้งแจ้งผลการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ นั้น

ในการนี้จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดให้ทำหน้าที่พิจารณารายงานที่อำเภอเสนอและวินิจฉัยผู้ได้รับรางวัลชั้นใด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริตก่อนที่ส่งรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หลังจากนี้ทางคณะกรรมการจะได้มีการพิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศผลการพิจารณาต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.