ภูเก็ตเน้นทุกหน่วยงาน ร่วมดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

ภูเก็ตเน้นทุกหน่วยงาน ร่วมดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

วันที่ 20 ก.พ. 62 ที่ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าวคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการและการข่ายเพื่อความมั่นคงจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 4/2562 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสุพจน์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นด้านการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านยาเสพติด ด้านแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ด้านสาธารณภัยต่าง ๆ, ด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันดูแลในเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ยังได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดูแลเรื่องคามสงบเรียบร้อยในช่วงเลือกตั้ง เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงที่มีการหาเสียงเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสารร่วมกันเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: