ทน.ภูเก็ต เร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม

ทน.ภูเก็ต เร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม

เทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่ เร่งรัด ติดตามผู้รับจ้าง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เมืองภูเก็ต ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าความเสียหายเป็น จำนวนมาก เทศบาลนครภูเก็ต ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รับความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการศึกษาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนเร่งด่วนของจังหวัดภูเก็ต


จากการศึกษาปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครภูเก็ต พบว่า สาเหตุหลักของการเกิดน้ำท่วมมาจากปริมาณน้ำหลากจากภูเขาที่อยู่รอบๆ เขตเทศบาลนครภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นน้ำหลากจากเขารัง เขาโต๊ะแซะ และเขาพันธุรัตน์ ซึ่งปริมาณน้ำหลากจากภายนอก มีมากกว่าความสามารถในการระบายน้ำลงคลองบางใหญ่ คลองท่าแครง คลองแสนสุข และคลองร่วมน้ำใจ ของเทศบาลได้ ประกอบกับสภาพคู คลองที่มีขนาดแคบ ตื้นเขิน มีการบุกรุกถมดิน เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์เป็นจำนวนมาก ท่อระบายน้ำเดิม ได้มีการก่อสร้าง มานาน มีขนาดเล็ก เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาเพียง ๑ – ๒ ชั่วโมง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ประกอบกับเมื่อ น้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำในคลองบางใหญ่ และ คลองแสนสุข เอ่อล้นตลิ่ง ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมคือ การปรับปรุงคลองระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณปากคลอง เพื่อสูบน้ำฝนที่ตกลงมาออกสู่ภายนอกในช่วงที่ น้ำทะเลหนุนสูง
จากการศึกษาดังกล่าว ในปี พ.ศ.2561 เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้.-
๑. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ระบายน้ำลงคลองท่าแครง
๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำคลองลัด จากคลองบางใหญ่ไปคลองแสนสุข
๓. ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุรินทร์ ถนนพังงาลงสู่คลองแสนสุข
๔. ดาดท้องคลองร่วมน้ำใจ จากสะพานถนนอำเภอถึงสะพานถนนอนุภาษภูเก็ตการ
๕. ดาดท้องคลองร่วมน้ำใจ จากสะพานร่วมถึงสะพานรัษฎา
๖. ก่อสร้างคันป้องกันตลิ่งคลองแสนสุข
๗. ดาดท้องคลองสะพานพระอร่าม – คอนโดศุภพาลัย
๘. ก่อสร้างคันป้องกันตลิ่ง คลองร่วมน้ำใจฝั่งซ้าย บริเวณสะพานปลารัษฎา
๙. ก่อสร้างคันป้องกันตลิ่งคลองท่าแครง บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ – ถนนเจ้าฟ้า
๑๐. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำปลายคลองบางใหญ่
๑๑ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองแสนสุข
๑๒. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองร่วมน้ำใจ
การก่อสร้างโครงการดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง และให้บริษัท พีคคอนซัลแท้นส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมงาน วงเงินงบประมาณ ๕๑๗,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) สัญญาจ้างเลขที่ ๒๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๗๐ วัน โดยมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากมีการแก้ไขแบบและรายการก่อสร้าง จำนวน ๑๖๘ วัน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๑๓๘ วัน โดยวันที่เริ่มนับตามสัญญา ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ วันสิ้นสุดสัญญา ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขณะนี้การก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้า ร้อยละ 26 และได้กำชับให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการก่อสร้างฯ ให้แล้วเสร็จตามสัญญาก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลนครภูเก็ต ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ประสานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้กำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสัญญา ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต ดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเทศบาลนครภูเก็ต จะดำเนินการพัฒนาและสร้างนครภูเก็ต ให้เป็นชุมชนเมืองแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้กับชาวนครภูเก็ต โดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” ตามแนวคิด “สร้างเมือง สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ และสร้างสิ่งแวดล้อม”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.