ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ กล่าวว่า ตามที่ จังหวัดภูเก็ต จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิต พัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตรวจสอบและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่เหมาะสม รวมถึงให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรม และเพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และทันต่อสถานการณ์สื่อในปัจจุบันจึงเห็นควรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อในปัจจุบัน

ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดกิจกรรมและเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดภูเก็ต ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 และร่างแผนปฎิบัติการขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ต้อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.