ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2562

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ ประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสัตวแพทย์ มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม โดยที่ประชุมมีการติดตามผลการดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัดในปี 2561 และการนำเสนอแผนงานที่จะดำเนินการพัฒนาในปี 2562

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีนโยบายที่จะพัฒนาบ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุน ให้เป็นนิติบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและนำไปสู่การพัฒนาดูแลสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง

โอกาสนี้ นายสัตวแพทย์ มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 ภายใต้การดูแลของจังหวัดมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดูแล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานต่างๆเพื่อรองรับสุนัขจรจัดที่สร้างปัญหาในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความเดือดร้อน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความสะอาดปลอดภัย
ขณะนี้บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน มีคอกสุนัขจำนวน 13 คอก สามารถรองรับสุนัขได้ไม่เกิน 1,000 ตัว ปัจจุบันมีสุนัขถูกเลี้ยงดูอยู่แล้วจำนวน 740 ตัวโดยแต่ละปีมีสุนัขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ตส่งสุนัขเข้ามาอยู่ที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุนปีละกว่า 400 ตัว สำหรับค่าใช้จ่ายการดูแลสุนัข 1 ตัว มีค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวละ 600 บาทต่อเดือน หรือ 7,200 บาทต่อปี โดยสุนัขมีอายุเฉลี่ยตัวละ 10 ปี ดังนั้นตลอดชีวิตสุนัข 1 ตัวมีค่าใช้จ่ายตัวละ 72,000 บาท

โดยปี 2561 บ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อการดูแลสุนัขจรจัด ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายประจำค่าจ้างคนงานจำนวน 5 คนและค่าสาธารณูปโภคเดือนละ 49,265 บาท(รวมปีละ 591,180 บาท) ,ค่าอาหารสุนัขเฉลี่ยเดือนละ 336,000 บาท (รวมปีละ 4,032,000 บาท )รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเดือนละ 385,265 บาท(รวมปีละ 4,623,180 บาท) โดยที่ผ่านมาได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณปีละ 1,500,000 บาท

โอกาสนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณา ประเด็นการคัดกรองสุนัขจรจัดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตและร่วมพิจารณาแนวทางการขึ้นทะเบียนบ้านพักพิงสุนัขจรจัดตามพระราชบัญญัติทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.