“กิจกรรมการจัดประชุม/อบรมนายจ้างและลูกจ้าง กิจการประมงทะเล” ครั้งที่ 2

“กิจกรรมการจัดประชุม/อบรมนายจ้างและลูกจ้าง กิจการประมงทะเล” ครั้งที่ 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องจามจุรี 1 โรงแรมเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดภูเก็ต “กิจกรรมการจัดประชุม/อบรมนายจ้างและลูกจ้าง กิจการประมงทะเล” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดภูเก็ต, นายจ้าง/สถานประกอบการ, แรงงานประมง และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม

นายขัตติยะ แพนเดช กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในปัจจุบัน เป็นจำนวน 11,032 ราย และมีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานทั้งสิ้น จำนวน 70,279 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 68,131 คน สัญชาติลาว 1,084 คน สัญชาติกัมพูชา 1,033 คน และสัญชาติเวียดนาม 31 คน ในส่วนของกิจการประมงทะเล มีนายจ้างจำนวน 139 คน มีแรงงานทั้งหมด 2,770 คน แยกเป็นแรงงานต่างด้าวจำนวน 2,101 คน โดยเป็นสัญชาติเมียนมา 1,934 คน สัญชาติลาว 24 คน สัญชาติกัมพูชา 138 คนและแรงงานไทย 669

ปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคแรงงานประมง แม้ว่าประเทศไทยจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจนได้รับใบเขียวจาก EU แล้วแต่ยังคงดำเนินการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาดังกล่าว และเพื่อพัฒนาแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลให้เข้าสู่ระบบการทำงานอย่างถูกต้อง มีสภาพการทำงานที่เหมาะสมปลอดภัย และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นายจ้าง/สถานประกอบการ ลูกจ้างในกิจการประมง สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และลูกจ้างในกิจการประมงขึ้น

นายธัญญวัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว เป็นจำนวนมาก โดย แรงงานต่างด้าวมีความจำเป็นในภาคประมง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยปัจจุบันมีข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ ที่นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าวต้องรับรู้ รวมถึงแรงงานต่างด้าวจะต้องรับทราบข้อกฎหมายและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้การจ้างงานในภาคประมงถูกกฎหมายตามหลักสากล

สำหรับการอบรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต, การตรวจลงตราและประทับตราวีซ่าให้กับแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านการตรวจสัญชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต, ประโยชน์ของคนต่างด้าวและนายจ้างที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต, กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว โดยสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต, กฎหมายเกี่ยวกับการประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตและเรื่อง สิทธิ หน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นต้นโดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.