ภูเก็ตจัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด

ภูเก็ตจัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด

วันที่ 18 ก.พ. 62 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกิตติ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดภูเก็ต ข้อมูลการรับชำระหนี้เงินกู้และข้อมูลสถานะลูกหนี้ การรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย การจ้างคนพิการ นอกจากนี้ยังมีวาระการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นเงินทุนในการเริ่มต้นประกอบอาชีพและขยายกิจการจำนวน 5 ราย เป็นเงินกว่า 2 แสนบาท ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจเยี่ยมบ้านของทั้ง 5 รายแล้ว มีความเห็นว่าทั้ง 5 รายผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ความพร้อม ซึ่งที่ประชุมมีมติในหลักการตามที่ทางผู้กู้ได้ยื่นคำร้องมา

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.