เตรียมความพร้อมการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์

เตรียมความพร้อมการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์

วันที่ 22 ม.ค. 62 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการซักซ้อมเตรียมความพรอมการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ ประธานได้มีการแจ้งที่ประชุมทราบถึงกำหนดการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งกำหนดเดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประมงทะเลและการจ้างแรงงานประมงทะเลรวมถึงการรับฟังบรรยายสรุปในสภาพเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมและการใช้แรงงานภายในจังหวัดภูเก็ต จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต แรงงานจังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ในวันนี้ (22 ม.ค. 62) จีงมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งในเรื่องของการจัดรถรับและส่งคณะกรรมาธิการฯ การต้อนรับ การจัดเตรียมเอกสารบรรยายสรุป และการมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวก ทั้งนี้เพื่อกิจกรรมในครั้งนี้เรียบร้อย ราบรื่นเป็นไปตามวัตถุประสงค์สูงสุด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.