ภูเก็ตติดตามผลการดำเนินโครงการ Phuket Smart City

ภูเก็ตติดตามผลการดำเนินโครงการ Phuket Smart City

วันที่ 9 ม.ค. 62 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ Phuket Smart City และการประชุมซักซ้อมเตรียมการต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหาราชการแผ่นดินและการพัฒนาระบบราชการในคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสุพจน์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ Phuket Smart City ในเรื่องของ Smart Safety คือ การเชื่อมต่อกล้อง CCTV ที่ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีกล้อง CCTV กว่า 3,000 ตัว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ตำรวจภูธรจังหวัด และขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการเชื่อมต่อกล้องทุกตัวกับทางจังหวัด แต่ก็พบว่ายังมีปัญหาในบางเรื่อง เช่นเรื่องการเชื่อมต่อของระบบสายสัญญาณที่บางจุดยังไม่ครอบคลุม หรือหากมีปัญหาสายสัญญาณขาดก็จะทำให้ช่วงนั้นไม่สามารถดูภาพได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการเมืองสันติสุข การจัดทำ wrist band ผู้โดยสารท่าเรือ ส่วนเรื่องของ Smart Environment การติดตั้ง Sensor ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ Smart Economy การส่งเสริมผู้ประกอบการ Smart Governance การจัดทำ Command room การเตรียมการทำ Command Center ณ ศาลากลางแห่งใหม่ การเตรียมการจัดทำ City Data Platform, Smart Tourism, Smart Education และ Smart Healthcare

ทั้งนี้การดำเนินการโครงการดังกล่าวได้มีความคืบหน้าไปมาก ส่วนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็มีบ่าง แต่ก็มีการปรับปรุงตลอดมา ซึ่งในอนาคตคงมีการดำเนินการ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการต่าง ๆ ในการรับ สนช. ที่จะมาติดตามการดำเนินงานของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: