ประมงภูเก็ตให้ผู้ประกอบการเรือประมงแจ้งความประสงค์

ประมงภูเก็ตให้ผู้ประกอบการเรือประมงแจ้งความประสงค์

นายไพศาล สุขปุณพันธ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการประมงจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่กรมประมง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนและรับผิดชอบเป็นหน่วยงานรับแจ้งความประสงค์การนำเรือออกนอกระบบ ได้ ออกประกาศแนวทางการนำเรือออกนอกระบบ ให้ผู้ประกอบการเรือประมง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 เรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2558 (ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน) และกลุ่มที่ 2 เรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ระยะที่ 2) ได้แก่ เรือที่ได้รับผลกระทบจากพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พ. ศ. 2481 และ พ.ศ. 2561 และเรือที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมง

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อมูลสภาพเรือประมงในพื้นที่ โดยจังหวัดภูเก็ต มี ประมงจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ผู้แทนสมาคมประมงภูเก็ต เป็นคณะทำงาน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตเป็นคณะทำงานและเลขานุการ ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบนภูเก็ต เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ในการประเมินสภาพเรือประมงเป็นราย ลำ พร้อมรูปถ่ายเรือในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะทำงานประเมินราคาตามสภาพเรือกำหนดพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลรวมเรือประมงทั้งรูปถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานผลการประเมินเรือประมงทั้งหมดส่งให้คณะทำงานประเมินราคาตามสภาพเรือประมง ภายใน 22 มกราคม 2562

นายไพศาล สุขปุณพันธ์ รักษาการประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการการจัดระเบียบเรือประมงเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลให้เกิดความยั่งยืน โดยลดจำนวนเรือประมงให้ สอดคล้องกับฐานทรัพยากรทางทะเลตามความเป็นจริง และเป็นไปตาม สถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ การลดจำนวนของเรือประมงสามารถทำได้หลายวิธี การนำเรือออกนอกระบบและมีการจ่ายค่าชดเชยเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนก็จะเป็นมาตรการหนึ่งที่เป็นการลดจำนวนเรือประมงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวประมง

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่สำรวจเรือประมง ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการ ตามเกณฑ์ กรอบการดำเนินการที่กำหนด ณ ขณะนี้ มีผู้ประกอบการเรือประมงที่มีความประสงค์นำเข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 ลำ โดยแยกเป็นกลุ่มที่ 1 จำนวน 9 ลำ และกลุ่มที่ 2 จำนวน 8 ลำ ทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้พี่น้องชาวประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย ให้ไปยื่นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการนำเรือออกนอกระบบได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต สำหรับหลักฐานที่จะนำมาประกอบการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้แจ้งความประสงค์
2 . หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่มีการมอบอำนาจ) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3 . หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมกรณีเจ้าของเรือเป็นผู้เยาว์
4 . เอกสารหรือหลักฐานการร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกกรณีเจ้าของเรือเสียชีวิตและอยู่ระหว่างการขอเป็นผู้จัดการมรดก จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x