กิจกรรม “ค่ายค่านิยมคนภูเก็ต คนต่งห่อ” รุ่นที่3

กิจกรรม “ค่ายค่านิยมคนภูเก็ต คนต่งห่อ” รุ่นที่3

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ อุทยานแห่งชาติ (หาดในยาง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการสร้างเอกลักษณ์ค่านิยมคนภูเก็ต คนต่งห่อ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการนี้ให้คุณได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ตไปสู่อนุชนรุ่นหลัง ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต การจัดโครงการดังกล่าว มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแหลงใต้สายบ๋าบา ย่าหยา, กิจกรรมจิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชน คงไว้ซึ่งวัฒนธรรม, กิจกรรมค่ายค่านิยมคนภูเก็ต คนต่งหอ โดยการจัดอบรมเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 3 รุ่นๆละ 3 วัน 2 คืน ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ด้านนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ค่ายค่านิยมคนภูเก็ต คนต่งห่อ ในครั้งนี้จัดเพื่อต้องการสร้างเอกลักษณ์ค่านิยมคนภูเก็ตให้เป็น “ตงห่อ” หรือคนดี ตามสไตล์ภูเก็ต ภายใต้สโลแกน “สร้างคนภูเก็ตให้ต่งห่อ เพียงพอกับหลักคิด ใกล้ชิดวัฒนธรรมประเพณี รักศักดิ์ศรี กตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์สุจริต พอเพียง มีวินัย จิตอาสา เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ มีอุดมการณ์ ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจและเรียนรู้หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่ ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักอดออม มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง และครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้สังคมและวัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.