การลงนาม MOU โครงการป้องกันแล้แก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว

การลงนาม MOU โครงการป้องกันแล้แก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว

วันที่ 7 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการป้องกันแล้แก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัวพร้อมจีดกิจกรรมเดิน – วิ่ง หยุดความรุนแรงในครอบครัว (Phuket Family Run) โดยมี นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่น ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต เข้าร่วม

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรี เปิดเผยว่า องค์การสหประชาชาติให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น วันขจัด ”ความรุนแรงต่อสตรีสากล” เทศบาลนครภูเก็ต จึงร่วมมือกันศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และครอบครัว และ กำหนดจัดกิจกรรมเดินวิ่งหยุดความรุนแรงครอบครัวภูเก็ต Phuke Family Run ได้วันอาทิตย์ ที่27 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เส้นทางสวนสาธารณะสะพานหิน และเส้นทางย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยมีส่วนราชการ องค์กรเอกชน และชุมชน อาทิเช่น บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ชมรมช่างภาพชิโนภูเก็ต ประธารคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลภูเก็ต สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อเป็นการตระหนักและเห็นความสำคัญของการกระทำความรุนแรงในครอบครัว รวมถึง การเผยแพร่ข่าวให้ผู้นำชุมชนและประชาชน ในทุกระดับได้รับรู้ถึงโทษทัณฑ์ และความคุ้มครองที่มีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรง และส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ ซึ่งกันและกันเพื่อให้สังคมชุมชน เกิดการมีส่วนร่วม ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา แนะนำเป็นศูนย์การสร้างเครือข่ายหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรี และครอบครัว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.