วันแรงงานข้ามชาติสากลที่จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ที่โรงแรมคาทีน่า อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “วันแรงงานข้ามชาติสากล” มีนายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต นายวิจิตร ดาสันทัด ประธานสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ต เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และแรงงานต่างด้าว รวมทั้งแรงงานไทยในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายวิจิตร ดาสันทัด ประธานสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปี ทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น “วันแรงงานข้ามชาติสากล” ซึ่งได้ถูกกำหนดขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ.1997 เพื่อสร้างความตระหนักและปกป้องสิทธิจากการถูกเอารัดเอาเปรียบของแรงงานข้ามชาติในภาคส่วนต่างๆ ของโลก เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีในชุมชน และยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ เครือข่ายองค์การพัฒนาเอกชนด้านแรงงานข้ามชาติ ในนามของเครือข่ายแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยองค์การต่าง ๆ ที่ทำงานด้านแรงงาน สหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ต, เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานข้ามชาติในเขตพื้นที่สึนามิ, มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงใหม่  ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันแรงงานข้ามชาติสากล จึงได้มีการจัดงานวันแรงงานข้ามชาติขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านแรงงานข้ามชาติร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนแรงงาน ชุมชนไทย องค์กรด้านแรงงาน และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แรงงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิแรงงานมากขึ้น ผ่านกิจกรรมวันแรงงานข้ามชาติสากลพร้อมกับเปิดโอกาส ให้แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม ซึ่งจะส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อกันและเพื่อสร้างความตระหนักถึงสิทธิของแรงงานข้ามชาติ ตามหลักสิทธิมนุษยชน

ด้านนายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศมีความต้องการแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่ตามมาคือแรงงานในประเทศไทยเองก็เพียงพอ และงานบางอย่างก็เป็นงานที่แรงงานไทยเองไม่ต้องการทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ นั่นก็คือแรงงานข้ามชาติ  ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา และ พม่า ยังเป็นรองในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจหากเทียบกับไทย และปัญหาการเมืองในประเทศพม่า ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

จึงทำให้แรงงานข้ามชาติพม่า ลาว และ กัมพูชา ย้ายถิ่นฐาน มาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จังหวัดภูเก็ตเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติ มีทั้งเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยผ่านขบวนการนายหน้า ทำให้แรงงานข้ามชาติถูกเอารัดเอาเปรียบ ตกเป็นเหยื่อทางสังคม และกลายเป็นผู้ทำผิดกฎหมาย ตลอดจนเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ดังนั้นในการจัดงานวันแรงงานข้ามชาติสากลครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปลที่จะให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ, การเข้าถึงสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติ แรงงานทุกภาคส่วน , อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.