ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานมอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชการข้าราชการบรรจุใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีประจำปี 2562 โดยมีข้าราชการใหม่เข้าร่วม 52 คน

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอให้ข้าราชการ ปฏิบัติตามหลักระเบียบกฎหมายที่กำหนด สำหรับการเป็นข้าราชการที่ดีอันดับแรกสิ่งสำคัญคือเรื่องของการตรงต่อเวลา และจะต้องมีระเบียบวินัยอยู่ในกรอบของกฎหมาย มีความรับผิดชอบในฐานะของความเป็นข้าราชการ ความหมายของคำว่าข้าราชการคือ ข้า ของพระราชาคือการทำงานให้แก่พระราชาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน เมื่อกว่า 70 ปี ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ ประชาชนชาวไทยว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ดังนั้นจึงอยากจะให้ข้าราชการใหม่ทุกคนมีความตั้งใจในการทำงาน และน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพราะ “งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้น หรือเสื่อมลงของบ้านเมืองและสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องสำนึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ และตั้งใจพยายามปฎิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยความเข้มแข็งสุจริต และด้วยปัญญารู้คิดพิจารณา ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและกำจัด อย่างชัดเจน ถูก ตรง..” และสุดท้าย ขอให้ทุกคนรู้จักครองตน ครองคน ครองงาน และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.