ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ประสงค์ สังขะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2561 โดยมี และคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม

ร้อยตรี ดร.ประสงค์ สังขะไชย กล่าวว่า การดำเนินการในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการมาตามลำดับ โดยมีครูที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 9 ราย ได้แก่ 1.นางสาววรรณา เฟื่องฟู อดีตครูผู้สอน ปัจจุบันเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2.นางขวัญตา คชรินทร์ ครูผู้สอน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 3.นายสมควร ไข่แก้ว ครูผู้สอนโรงเรียนเมืองถลาง 4.นางสาววรรณี ฐิติมานะกุล ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 5.นายกิติ ฐิติวัฒนาสกุล ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี 6.นายไพรัตน์ คำเลี้ยง ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง 7.นางกรองแก้ว แซ่อุ่ย ครูผู้สอนโรงเรียนถลางพระนางสร้าง 8.นางสาวฤดี ภูมิภูถาวรอดีตเป็นครูผู้สอน ปัจจุบันเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษามูลนิธิสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และ9.นางสาวศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล ครูผู้สอนโรงเรียนวิทยาสาธิต โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติคุณวุฒิ ของครูทั้ง 9 ราย ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของจังหวัดภูเก็ต โดย ผลการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของครูทั้ง 9 ราย มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล”ครูประกายเพชรของจังหวัดภูเก็ต” ซึ่งจะมีการมอบรางวัลเนื่องในวันครูจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ต่อมาคณะกรรมการการคัดเลือกได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ได้จัดตั้งคณะกรรมการ 3 สายประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดสพม.เขต 14, โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตและโรงเรียนสังกัดสพป.ภูเก็ตมูลนิธิและสมาคมเพื่อลงพื้นที่ร่วมกันสืบเสาะหาข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติคุณวุฒิ ของครูทั้ง 9 ราย และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนิน การพิจารณาคัดเลือกครูจาก 9 รายเหลือ 3 ราย เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วย 1.นางสาววรรณา เฟื่องฟู อดีตครูผู้สอน ปัจจุบันเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2.นายไพรัตน์ คำเลี้ยง ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง และ3.นางสาวฤดี ภูมิภูถาวร อดีตเป็นครูผู้สอน ปัจจุบันเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษามูลนิธิสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และในวันที่ พฤศจิกายน 2561 เข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการฯจะร่วมพิจารณาคัดเลือกตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลงานเชิงประจักษ์ให้เหลือ 1 ราย โดยมี การพิจารณาจากเอกสารและรับฟังการอภิปรายข้อมูลจากผู้เสนอชื่อ,จากศิษย์,จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานถึงความสำเร็จและผลงานของครูทั้ง 3 ราย ในความโดดเด่นของผลงานในฐานะ”ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จมีความอุตสาหะ จิตวิญญาณความเป็นครูจนมีลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพกล่าวยกย่อง”และจะต้องเป็น “ครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาคือเป็นแบบอย่างทั้งทางจริยธรรมและการทำงานที่ทุ่มเทการค้นคว้าพัฒนาจนมีความแตกฉานทั้งเนื้อหาและการสอน” เพื่อให้คณะกรรมการฯได้รับฟังร่วมพิจารณาและเห็นผลงานในเชิงประจักษ์ เป็นรูปธรรม จากนั้นคณะ
กรรมการฯทั้ง 15 รายร่วมกันลงคะแนนเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 1 ราย และผลการคัดเลือกได้แก่ “นายไพรัตน์ คำเลี้ยง ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ” ซึ่งจะเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับประเทศต่อไป”

โดยเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการฯ ได้เน้นประเด็นในการพิจารณาคือจะต้องเป็น “ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จมีความอุตสาหะ จิตวิญญาณความเป็นครูจนมีลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพกล่าวยกย่อง”และจะต้องเป็น “ครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาคือเป็นแบบอย่างทั้งทางจริยธรรมและการทำงานที่ทุ่มเทการค้นคว้าพัฒนาจนมีความแตกฉานทั้งเนื้อหาและการสอน”

จากนั้น คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดภูเก็ตจะได้ทำการประกาศรายชื่อนายไพรัตน์ คำเลี้ยง ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ครูผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้ ผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการ ทักท้วง ผลการคัดเลือกดำเนินการทักท้วงมาเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรได้จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ผลปรากฎว่า ไม่มีผู้ใดแจ้งความประสงค์ที่จะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าว

สำหรับการประชุมในวันนี้จึงได้มีการนำเสนอเอกสารแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2562 ซึ่งเป็นในส่วนของเอกสารที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดและจัดทำเอกสารข้อมูล ผลงานของนายไพรัตน์ คำเลี้ยง ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง เพื่อส่งเอกสารเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.