งานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561

งานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561

วันที่ 25 ธ.ค. 61 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2561 โดยมีนายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดภูเก็ต คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ สภาเด็กและเยาวชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนักเรียน เข้าร่วม

นายกิตติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ทุกวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล มาตั้งแต่ปี 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ การยอมรับคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ส่งเสริมสิทธิและศักยภาพของคนพิการรวมทั้งเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์สนุกสนานร่วมกัน ปัจจุบันทุกส่วนของสังคมโลกได้ตระหนักและตื่นตัวในเรื่องสิทธิของคนพิการ รัฐบาลไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก ได้ให้ความสำคัญและช่วยเหลือผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับคนพิการสากลประจำปี 2561 นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ การเสริมพลังคนพิการและการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเทียมกัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี พ.ศ. 2570 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนตามแนวคิด “ประชารัฐ” และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนบนพื้นฐานการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม

จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกันจัดงานวันคนพิการมาตั้งแต่ปี 2538 รวม 23 ครั้ง ในวันนี้เป็นครั้งที่ 24 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นแก่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ พิธีมอบมอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พิธีมอบรถสามล้อโยกให้แก่คนพิการ การให้บริการด้านอาชีพโดยเทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลรัษฎา การให้บริการด้านการศึกษา โดยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ต การรับสมัครงานโดยจัดหางานจังหวัดภูเก็ต บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต การบริการตัดผมฝรี โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต การแสดงของเด็กโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล การแสดงดนตรีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ โดยสำนักงานอัยการจังหวัดฯ บริการสาธิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ โดย สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต การมอบของขวัญให้คนพิการ และการบริการจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.