จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดดำเนินงานตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรชาวสวนยา

จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดดำเนินงานตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรชาวสวนยา

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ในการแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน ครั้งที่3/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าว โอกาสนี้นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตาม โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4801/2561 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน สร้างความเข้มแข็งและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบด้านการครองชีพจากราคายางตกต่ำ และจังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมขับเคลื่อนมาตรการการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำตามมาตรการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยที่ประชุมมีมติขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ดังนี้


1.โครงการทำถนนงานยางพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต (Para-Asphaltic Concrete) ถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดสายทางการก่อสร้างถนน ให้ดำเนินการ 1 สายทาง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดรูปแบบถนนและปริมาณงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินการ โดยใช้งบประมาณของ อปท.ตามความเหมาะสม และให้มีหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมทางถนน (แขวงทางหลวงภูเก็ต,แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต,โครงการชลประทานภูเก็ต) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการก่อสร้างถนนดังกล่าวด้วย
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการเพิ่มสายทางได้เพื่อเป็นข้อมูลและเตรียมความพร้อมจัดทำแผนงาน/โครงการสำรองไว้ หากมีช่องทางงบประมาณดำเนินการ
3.โครงการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา ได้แก่ บล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่น)
บล็อกยางปูพื้นสนามฟุตซอล ฯลฯในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสมโดยมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต จัดหาแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลด้านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์สินค้าจากยางพาราประเภทต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง ต่อไป โดยขณะนี้จังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายการดำเนินงานในการก่อสร้างถนนด้วยยางพารา ประกอบด้วย 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 21 สายทาง ,2.แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต จำนวน 8 สายทาง,3.แขวงทางหลวงภูเก็ต จำนวน 1 สายทาง,4.โครงการชลประทานภูเก็ต จำนวน 2 สายทาง

นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่มีมติเห็นชอบและอนุมัติ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวสวนยางคนกรีดยางเนื่องจากราคายางตกต่ำมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพโดยให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางที่มีสวนยางเปิดกรีดแล้วไร่ละ 1,800 บาทรายละไม่เกิน 15 ไร่แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 1, 100 บาทต่อไร่และคนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดภูเก็ต ที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาล ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เปิดกรีดยางแล้ว และขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย มีจำนวน 2,593 ราย มีเนื้อที่เปิดกรีดยาง 26,421 ไร่ โดยเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่สวนยางตั้งอยู่ โดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตได้นำรายชื่อติดประกาศไว้ทุกหมู่บ้านที่มีสวนยางตั้งอยู่ และให้เกษตรกรยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการกับคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ระดับตำบลณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตโดยเตรียมเอกสารดังนี้
1. เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ขึ้นทะเบียนกับการยางฉบับจริง
2. สำเนา 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธกส. ส่วนคนกรีดยาง หลักฐานประกอบด้วย
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธกสและหนังสือมอบอำนาจจากคนกรีด รายอื่น กรณีที่มีคนกรีดหลายคนต่อเจ้าของสวนยาง 1 ราย

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะติดประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ตามข้อมูลทะเบียนเกษตรของการยางแห่งประเทศไทย เป็นรายหมู่บ้าน พร้อมทั้งประกาศ วัน เวลา และสถานที่ที่รับแจ้งเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกษตรได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ต่อไป อย่างไรก็ตามสำหรับ ชาวสวนยางที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ธกส. ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.