จังหวัดภูเก็ตสนองนโยบายรัฐบาลดำเนินการให้บริการประชาชน

จังหวัดภูเก็ตสนองนโยบายรัฐบาลดำเนินการให้บริการประชาชน

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ในการแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน ครั้งที่3/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าว โอกาสนี้ นางสาวนฤมล ศรีสัจจัง นักวิชาการคลังชำนาญกรพิเศษ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดภูเก็ต รายงานถึงความคืบหน้าการดำเนินตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของจังหวัดภูเก็ต ว่า ในปี 2560 จังหวัดภูเก็ต มีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 38,728 คน ผ่านคุณสมบัติ(ผู้มีสิทธิ) จำนวน 30,826 คน คิดเป็นร้อยละ 79.60 (แยกเป็นผู้มีสิทธิที่มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นบาท จำนวน 19,642 คน และผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกิน 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จำนวน 11,184 คน) ทั้งนี้ มีผู้มีสิทธิมาติดต่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 28,435 คน คิดเป็นร้อยละ 92.24 (แยกเป็นผู้มีสิทธิที่มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นบาท จำนวน 18,387 คน และผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกิน 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จำนวน 10,048 คน)

สำหรับในปี 2561 ได้เปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ลงทะเบียนเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561 โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนในปี 2560 โดย ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติม จำนวน 2,527 คน ผ่านคุณสมบัติ (ผู้มีสิทธิ) จำนวน 2,104 คน คิดเป็นร้อยละ 83.26 (แยกเป็นผู้มีสิทธิที่มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นบาท จำนวน 1,659 คน และผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกิน 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จำนวน 445 คน) ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และจัดส่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปยังสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำแจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิผ่านกลไกของทีมไทยนิยมฯ ภายในเดือนธันวาคม 2561 ต่อไป โดยทีมไทยนิยมฯ มีกรอบระยะเวลาแจกจ่ายบัตรให้กับผู้มีสิทธิภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 หลังจากระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีสิทธิ์ติดต่อรับบัตรได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 สามารถรับบัตรได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีอยู่ในจังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้น 80 ร้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561) ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง 49 ร้าน อำเภอกะทู้ 13 ร้าน และอำเภอถลาง 18 ร้าน นอกจากนี้ ยังสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อสินค้าที่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้แก่ เทสโก้โลตัส และบิ๊กซี ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

นางสาวนฤมน ศรีสัจจัง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 4 มาตรการ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีรายได้น้อย มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือน และค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน กำหนดจ่ายวันที่ 18 ของเดือน (เริ่มจ่ายเดือนแรก 18 กุมภาพันธ์ 2562)กรณีค่าไฟ-น้ำเกินกว่าที่กำหนดต้องจ่ายเองทั้งหมด 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้าบริการในเดือน ธ.ค.61 จำนวน500บาทต่อคน ให้ครั้งเดียว (ถอนเงินออกจากบัตรได้เลย จากปกติจะให้ใช้จ่ายในร้านค้าที่กำหนด)กำหนด จ่ายวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2561สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนไทยนิยมฯเริ่มจ่าย 5 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562 3. ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 บาทต่อคน ให้ครั้งเดียว (ถอนเงินออกจากบัตรได้เลย) กำหนดจ่ายวันที่วัน 21 ของเดือนเริ่มจ่ายเดือนแรก 21 ธันวาคม 256 สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนไทยนิยมฯเริ่มจ่าย 5 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และ4. ค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีรายได้น้อย 400 บาทต่อคนต่อเดือน นาน 10 เดือน เริ่ม ธ.ค.61-ก.ย.62 (ถอนเงินออกจากบัตรได้เลย) กำหนดจ่ายวันที่ 12 ของเดือนเริ่มจ่ายเดือนแรก12 ธันวาคม 2561 สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนไทยนิยมฯ เริ่มจ่าย 5 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.