สำนักงานพัฒนาชุมชนจัภูเก็ตชี้แจงคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูล

สำนักงานพัฒนาชุมชนจัภูเก็ตชี้แจงคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูล

วันที่ 20 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ. เมืองภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันชี้แจงการดำเนินงานแก่คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดปี 2562 จังหวัดภูเก็ต โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายกิติพล กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532 มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตชนบทเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ. ทุก 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2530 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2530 เห็นชอบให้มีการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ผนวกกับข้อมูล จปฐ. เป็นประจำทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา และมีมติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทนำข้อมูล จปฐ. กชช. 2 ค ไปใช้ประโยชน็ในการวางแผน การกำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติรวมทั้งการอนุมัติโครงการและติดตามผล ปี 2544 คณะกรรมการอำนวยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) มีมติเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2544 ให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบประสานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตเมืองด้วย โดยให้ใช้เครื่องมือเหมือนเขตชนบท (มติเมื่อ 31 พ.ค. 2545) และปี 2560 เป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปี และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) เป็นประจำทุก 2 ปี และกำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูล กชช. 2 ค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและใช้ในการวางแผนการพัฒนาทุกระดับ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ระดับจังหวัดขึ้น ซึ่งในวันนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานจึงได้มีการจัดประชุมขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานแก่คณะทำงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.