จังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย

จังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย

วันที่ 20 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วม

นายภัคพงศ์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการพิจารณาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการรณรงค์ในเรื่องของการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้มีการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกแก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีประมาณขยะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยจากการที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีปริมาณของขยะเพิ่มมากขึ้นด้วยจึงต้องมีการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ลดปริมาณขยะในพื้นที่ลงได้

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 อีกด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.