อบจ.ภูเก็ตจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการพัฒนาท้องถิ่น

อบจ.ภูเก็ตจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 20 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาท้องถิ่นและพิจารณาแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภา ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้แทนชุมชนและประชาชนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เข้าร่วม

นางอารีย์ กล่าวว่า ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นฯ และประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอในภาพรวมทั้ง 3 อำเภอและระดับจังหวัดภูเก็ต ขึ้นเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

ด้าน นายธีระ กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดประชุมฯ ในวันนี้ คงได้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างหลากหลายเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.