ประมงภูเก็ตเปิดให้ชาวประมงยื่นความประสงค์ เข้าร่วมโครงการนำเรือออกนอกระบบได้

ประมงภูเก็ตเปิดให้ชาวประมงยื่นความประสงค์ เข้าร่วมโครงการนำเรือออกนอกระบบได้

นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะทำงานตรวจสอบประวัติความถูกต้องและคุณสมบัติเรือประมงและเจ้าของเรือฉบับที่1/2561 เรื่อง การแจ้งความประสงค์นำเรือออกนอกระบบ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางกฏหมายของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายได้แจ้งความประสงค์เพื่อนำเรือประมงออกนอกระบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก คือ เรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายตั้งแต่ปี2558 (ระยะที่1 ระยะเร่งด่วน) สามารถแจ้งความประสงค์ในการนำเรือออกนอกระบบตั้งแต่วันที่ 19-28 ธันวาคม2561 ทั้งนี้ หากไม่สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมได้ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 -11 มกราคม 2562

กลุ่มที่สอง คือ เรือที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย(ระยะที่2)เรือที่ได้รับผลกระทบจากพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481 พ.ศ.2561 และเรือที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมง ให้แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2561 – 11มกราคม2562

ทั้งนี้ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน จึงขอให้ชาวประมงที่ต้องการจะนำเรือออกนอกระบบ มาแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ

สำหรับเอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในการใช้ประกอบแจ้งความประสงค์มีดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้แจ้งความประสงค์
2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3 .หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีเจ้าของเรือเป็นผู้เยาว์) 4 .เอกสารหรือหลักฐานการร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (กรณีเจ้าของเรือเสียชีวิตและอยู่ระหว่างการขอเป็นผู้จัดการมรดก)

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.